لوگو مجتمع فنی تهران میرداماد

مدیریت کافی شاپ

تاریخ شروع : 1403/05/27
1403/05/25
1403/05/19
روز های برگزاری : شنبه_دوشنبه
پنجشنبه
جمعه
ساعات برگزاری : 16 الی 20
15:30 الی 19:30
10:30 الی 18:30

10،400،000 تومان

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
تاریخ شروع : 1403/05/31
روز های برگزاری : چهارشنبه
ساعات برگزاری : 10:30 الی 18:30

8،300،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/06
روز های برگزاری : شنبه
ساعات برگزاری : 15:30 الی 19:30

10،300،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

9،200،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/06/02
روز های برگزاری : جمعه
ساعات برگزاری : 10:30 الی 14:30

8،000،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/21
روز های برگزاری : یکشنبه _سه شنبه
ساعات برگزاری : 15:30 الی 19:30

22،500،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/23
روز های برگزاری : یکشنبه_سه شنبه
ساعات برگزاری : 10:30 الی 14:30

10،700،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/06/16
1403/06/17
1403/06/18
روز های برگزاری : جمعه
شنبه
یکشنبه
ساعات برگزاری : 15:30 الی 19:30
15:30 الی 19:30
15:30 الی 19:30

7،800،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/28
روز های برگزاری : یکشنبه
ساعات برگزاری : 10:30 الی 15:30

8،000،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/20
روز های برگزاری : شنبه تا شنبه(هشت روز متوالی)
ساعات برگزاری : 10:30 الی 14:30

10،400،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/25
روز های برگزاری : پنجشنبه
ساعات برگزاری : 10:30 الی 14:30

9،500،000 تومان

تاریخ شروع : تماس با دپارتمان
روز های برگزاری : تماس با دپارتمان
ساعات برگزاری : تماس با دپارتمان

6،700،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/27
1403/05/28
روز های برگزاری : شنبه
یکشنبه
ساعات برگزاری : 10:30 الی 15:00
10:30 الی 15:00

5،000،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

5،000،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

4،700،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/21
1403/05/22
روز های برگزاری : یکشنبه
دوشنبه
ساعات برگزاری : 10:30 الی 15:30
10:30 الی 15:30

7،000،000 تومان