نمایش دادن همه 12 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 99/10/21
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00 - 20:00
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،950،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/11/08
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه ها
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00 - 20:00
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،450،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/11/20
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00 - 20:00
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،900،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/10/18
  99/11/23
  99/11/05
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  پنجشنبه
  یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 15:30 - 19:30
  10:30 - 14:30
  15:30 - 19:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  6،300،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/10/22
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00 - 20:00
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،300،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/10/14
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30 - 15:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،950،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/11/04
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه الی شنبه هفته بعد
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30 - 14:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،950،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/11/02
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30 - 14:30
 • طول دوره : 36 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،300،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،265،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/10/27
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30 - 19:30
 • طول دوره : 10 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،300،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 12 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،950،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 18 و 19 بهمن
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه و یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00 - 20:00
 • طول دوره : 10 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،550،000 تومان