نمایش دادن همه 12 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 99/07/15
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 15:30 - 20:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،950،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/08/07
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه ها
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 - 21:00
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،450،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/08/19
 • روزهای برگزاری دوره : دو شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:30 - 20:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،250،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/09
  99/07/16
  99/07/24
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:30 - 14:30
  15:00 - 20:00
  9:30 - 14:30
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  5،450،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/13
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:30 - 20:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،800،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/27
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30 - 15:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،950،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،950،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/24
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30 - 14:30
 • طول دوره : 36 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،550،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/24
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه-جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 - 21:00
 • طول دوره : 8 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،100،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،850،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/20
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30 - 15:30
 • طول دوره : 12 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،950،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/04
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30 - 18:30
 • طول دوره : 8 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،500،000 تومان