نمایش دادن همه 12 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/02/25
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - دو شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00 - 20:00
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،595،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/02/29
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه ها
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00 - 20:00
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،850،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/02/27
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00 - 20:00
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،300،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/02/06
  1400/02/09
  1400/02/07
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  پنجشنبه
  سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 15:30 - 19:30
  15:30 - 19:30
  15:30 - 19:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  7،000،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/02/12
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00 - 20:00
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،800،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/02/26
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30 - 15:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،300،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/02/11
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه الی شنبه هفته بعد
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30 - 14:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،595،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/02/16
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30 - 14:30
 • طول دوره : 36 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،800،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/02/11-12
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه و یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30 - 15:30
 • طول دوره : 10 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،450،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 12 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،245،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/02/16-17
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه و جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00 - 20:00
 • طول دوره : 10 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،800،000 تومان