مشاهده همه 8 نتیجه

زبان های خارجی

English A1

 • تاریخ شروع دوره : 1400/06/3
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 20:30
 • طول دوره : 144 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،100،000 تومان

زبان های خارجی

English A2

 • تاریخ شروع دوره : 1400/06/31
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه -چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 20:30
 • طول دوره : 144 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،238،000 تومان

زبان های خارجی

English B1

 • تاریخ شروع دوره : 1400/06/28
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 20:30
 • طول دوره : 180 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،934،000 تومان

زبان های خارجی

English B2

 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/12
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 -الی 20:30
 • طول دوره : 180 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،990،000 تومان

زبان های خارجی

English C1

 • تاریخ شروع دوره : 1400/06/27
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 20:30
 • طول دوره : 180 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،096،000 تومان

زبان های خارجی

English C2

 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/10
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 20:30
 • طول دوره : 216 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،859،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/27
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 15:00 الی 19:00
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  900،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/04/25
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 11:00
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  650،000 تومان