نمایش دادن همه 8 نتیجه

زبان های خارجی

Advanced Course of English

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 210 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،700،000 تومان

زبان های خارجی

Free Conversation

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان

زبان های خارجی

آموزش Intermediate

 • تاریخ شروع دوره : 99/11/26
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 210 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،350،000 تومان

زبان های خارجی

آموزش Pre-Intermediate

 • تاریخ شروع دوره : 99/11/21
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 168 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،900،000 تومان

زبان های خارجی

دوره Upper-Intermediate

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 19:30
 • طول دوره : 210 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،500،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/11/25
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 126 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،350،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/11/10
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  600،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/11/17
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 11:00
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  298،000 تومان