در حال نمایش 8 نتیجه

زبان های خارجی

English A1

 • تاریخ شروع دوره : 1402/12/15
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه_سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 الی 20:00
 • طول دوره : 144 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۷۶۴،۰۰۰ تومان

زبان های خارجی

English A2

 • تاریخ شروع دوره : 1402/12/15
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه_سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:00 الی 17:00
 • طول دوره : 144 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۹۶۹،۰۰۰ تومان

زبان های خارجی

English B1

 • تاریخ شروع دوره : 1402/12/16
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه_چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 الی 12:00
 • طول دوره : 180 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۷،۷۲۹،۰۰۰ تومان

زبان های خارجی

English B2

 • تاریخ شروع دوره : 1402/12/16
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:0 الی 20:00
 • طول دوره : 180 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۷،۹۷۹،۰۰۰ تومان

زبان های خارجی

English C1

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 180 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۸،۲۴۱،۰۰۰ تومان

زبان های خارجی

English C2

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 216 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱۱،۵۵۸،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۱۸۵،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :