نمایش دادن همه 8 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 210 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،700،000 تومان

زبان های خارجی

Free Conversation

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان

زبان های خارجی

Free Conversation 1

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  475،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/08/27
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهار شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 210 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،350،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/09
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 168 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،820،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 19:30
 • طول دوره : 210 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،500،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/23
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 126 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،350،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/10
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 18:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  600،000 تومان