نمایش دادن همه 8 نتیجه

زبان های خارجی

English A1

 • تاریخ شروع دوره : 1401/12/14
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه_سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 20:30
 • طول دوره : 144 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۳۵۳،۰۰۰ تومان

زبان های خارجی

English A2

 • تاریخ شروع دوره : 1401/11/18
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه_سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 20:30
 • طول دوره : 144 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۴۷۳،۰۰۰ تومان

زبان های خارجی

English B1

 • تاریخ شروع دوره : 1401/11/19
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 20:30
 • طول دوره : 180 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۴۹۳،۰۰۰ تومان

زبان های خارجی

English B2

 • تاریخ شروع دوره : 1401/12/02
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 -الی 20:30
 • طول دوره : 180 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۶۴۱،۰۰۰ تومان

زبان های خارجی

English C1

 • تاریخ شروع دوره : 1401/12/07
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 20:30
 • طول دوره : 180 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۷۹۳،۰۰۰ تومان

زبان های خارجی

English C2

 • تاریخ شروع دوره : 1401/12/09
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 20:30
 • طول دوره : 216 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶،۷۲۲،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/12/04
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 15:00 الی 19:00
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۳۶۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :