زبان های خارجی

تاریخ شروع : 1403/05/07
روز های برگزاری : یکشنبه_سه شنبه
ساعات برگزاری : 17:00 الی 20:00

7،550،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/05/07
روز های برگزاری : یکشنبه_سه شنبه
ساعات برگزاری : 14:00 الی 17:00

7،760،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/03/30
روز های برگزاری : شنبه_چهارشنبه
ساعات برگزاری : 9:00 الی 12:00

9،910،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/03/30
روز های برگزاری : شنبه-چهارشنبه
ساعات برگزاری : 17:0 الی 20:00

10،210،000 تومان

تاریخ شروع : رزرو
روز های برگزاری : رزرو
ساعات برگزاری : رزرو

10،800،000 تومان

تاریخ شروع : رزرو
روز های برگزاری : رزرو
ساعات برگزاری : رزرو

14،790،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

2،185،000 تومان

تاریخ شروع : رزرو
روز های برگزاری : رزرو
ساعات برگزاری : رزرو